Algemene huurvoorwaarden.

Leveringen / Betaling

Betaling gebeurt vooraf via overschrijving , of contant bij levering

wij aanvaarden bancontact , cash, payconiq, bancontact-app of overschrijving 

leveringen / afhalingen / plaatsing

1 )  Een springkasteel weegt gemiddeld 130 tot 250 kg en heeft een doorgang nodig  ( afhankelijk van het gekozen toestel ) van 85 cm tot 150 cm

2 ) een dag is van 9u tot 19u , hier kan in onderling overleg op afgeweken worden, van zodra we na 22 u pas mogen afhalen wordt de prijs aangerekend van 2 dagen

3 ) Als op het leveringsadres trappen, beperkte doorgang en andere obstakels zijn moet de huurder/ koper de verhuurder of verkoper hiervan op de hoogte stellen!!     

4 ) Bij opstelling/levering of afhaling van het materiaal erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij/zij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist.

5 ) De huurder moet de verhuurder verwittigen als er obstakels in de ondergrond zitten die het springkasteel zou kunnen beschadigen bij het opstellen of afbreken. Het springkasteel wordt op een vlakke oppervlakte geplaatst en (deze moet rein zijn o.a. geen scherpe onderdelen, uitwerpselen van dieren, enz.) dit bij voorkeur op gras . Indien het springkasteel of een harde ondergrond staat, dient de huurder de verhuurder op de hoogte te stellen!! Het materiaal moet volledig vrij kunnen staan met een afstand van minimum 1 meter rondom.

 6 ) De huurprijzen van springkastelen en tenten zijn inclusief levering, opstelling en afbreken in een straal van 10 km rond onze vestiging, anders wordt er een bijkomende transport vergoeding aangerekend , al onze andere goederen zijn afhaalprijzen en zijn er dus apart aangerekende transportkosten tenzij anders vermeld

7 ) Er dient een persoon aanwezig te zijn voor een hand te helpen bij het opstellen en afbreken van tenten of springkastelen

8 ) tafels, stoelen, verwarming, verlichting, .... worden slechts tot aan uw oprit geleverd tenzij anders overeen gekomen ook voor het afhalen zal u alles aan uw oprit klaar gezet hebben en proper gemaakt hebben ( transport niet inbegrepen )

9 ) De huurder verleent te allen tijde VRIJE TOEGANG aan de verhuurder tot de plaats waar het verhuurde materiaal opgesteld is.

10 ) Bij verhuring van de springkastelen dient de huurder een verlengkabel te voorzien tot aan de achterkant van het springkasteel en elektriciteit van 220 volt en 16 ampère te leveren.

11 ) Aan het gehuurde goed mag er geen kleefband of tape bevestigd worden of andere dingen die het materiaal kunnen beschadigen.

12 ) indien u over een robotgrasmaaier beschikt dient u deze uit te schakelen om schade aan onze toestellen te vermijden

13 ) bij afhalingen hebt u een geldig Belgisch paspoort nodig en nemen wij hier een kopij van  

Risico's / verzekeringen


1 ) De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Linirent meedelen en verbindt zich ertoe Linirent te vergoeden tegen nieuwwaarde. Om dit te voorkomen raden wij de klant aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico's. Ook tijdens het transport blijft de klant aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. Klant dient de goederen goed te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant.  De klant heeft het recht om bij de in ontvangstname of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde natelling en staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de klant afziet van dit recht zal de telling en eventuele vaststelling van schade door Linirent bindend zijn.

2 ) De verhuurder/ eigenaar kan in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, tijdens het gebruik, de op- en afbouw hiervan. De huurder zal zelf zorgen voor aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele ongevallen

3 ) De huurder staat ook in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal en is      volledig verantwoordelijk.

4 ) De toevoerbuis tot de motor van het springkasteel moet steeds gestrekt liggen. (voorkomt verbranding motor).

5 ) Bij eventuele schade en/of verlies aan het gehuurde materiaal blijft de waarborg in het bezit van de verhuurder en dient deze als voorschot voor herstelling of nieuw heraankoop.

6 ) Indien er onvoldoende stabiliteit is op het springkasteel, mag de huurder niemand meer toelaten op het springkasteel.

7 ) Het is verboden op/over de muren/ dak te klimmen of aan te hangen, met schoenen, eetwaren, snoepgoed, drank, brillen, schrijfbaar gerief of andere voorwerpen het springkasteel te betreden.

8 ) Bij een stroompanne of uitschakelen gaat het springkasteel langzaam af en moeten de kinderen het toestel onmiddellijk verlaten.

9 ) Bij storm dient de huurder het gehuurde materiaal in veiligheid te brengen of op te stellen zodoende dat er geen schade of diefstal kan gebeuren.

10 ) Bij regenval blijft het springkasteel altijd opgeblazen tot de verhuurder deze komt ophalen.

11 ) In ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en geeft hem het recht alle overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de verhuurder ontstaat. Gevallen van overmacht zijn o.a. oorlog of mobilisatie, lock-out, ongunstige weersomstandigheden, staking, transportstoring, laattijdige levering van goederen en in het algemeen alle onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van de huurovereenkomst onmogelijk maken het is duidelijk dat de bovenstaande overmachtgevallen dienen als voorbeeld en zonder enige beperkende bedoelingen gegeven zijn.

12 ) De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan grasvelden of andere ondergrond en rechtstreeks of onrechtstreeks aan personen of voorwerpen.

13 ) Gehele of gedeeltelijke vernietiging van het gehuurde materiaal geeft de huurder geen enkel recht op prijsvermindering of terugbetaling.

14 ) De verzekering van en voor de gehuurde goederen is ALTIJD ten laste van de huurder

Einde van de huur


Linirent behoudt zich het recht om ten allen tijde de huurovereenkomst te  verbreken, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Indien de klant na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgd heeft, heeft Linirent het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in ons magazijn

Linirent behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden. Het materiaal dient op de afgesproken    datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd geleverd bij aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, dan worden er extra kosten of  reinigingskosten aangerekend.

NOTA AAN ONS CLIENTEEL


Geachte klant,


Om U onnodige kosten te besparen, mogen wij U vragen met volgende punten rekening te willen houden 

Gelieve het porselein na gebruik terug te sorteren in de oorspronkelijke bakken.

Gelieve de glazen met opening naar boven in de geëigende bakken te klasseren. Gelieve het bestek per soort te sorteren.

Wij vragen om alles te spoelen


!!! OPGELET !!!
De keukenapparaten (friteuses, ovens, pannen,...) dienen PROPER te worden teruggebracht. Breng het toestel dus terug in dezelfde staat als deze waarin U het ontvangen heeft, anders worden er reinigingskosten aangerekend. Gelieve te
noteren dat al onze gastoestellen enkel werken op propaangas!
Met dank voor Uw medewerking en begrip.


Algemene betalingsvoorwaarden

Onderhavige betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Door handtekening van de bestelbon, leveringsbon of factuur verklaart de koper de betalingsvoorwaarden van de firma Linirent gelezen en goedgekeurd te hebben. De goederen worden afgehaald, verzonden of geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon en dit inrekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel of andere. Klachten moeten ons schriftelijk binnen de 5 werkdagen na levering bereiken om ontvankelijk te zijn.de betaling geschiedt contant bij ontvangst van de goederen of via vooruitbetaling op onze rekening De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet betaald zijn Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag en dit met een minimum van 50 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dat het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Uw dossier wordt ook doorgestuurd naar een incasso bureau. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde

Privacybeleid

 
  • uw gegevens worden niet bijgehouden , bekeken of doorgegeven aan derden 
  • ook na het huren van een artikel bij ons worden uw gegevens niet bij gehouden voor doorverkoop aan derden of voor ongewenste mailing
  • de gegevens die de klant ons verstrekt bij het boeken van een artikel worden enkel en alleen gebruikt voor de facturatie en levering 
  • door het ondertekenen van uw bestelbon verklaart u akkoord te gaan met alle bovenstaande voorwaarden en regels